25 maja 2012   Najpiękniejszy zawód na świecie    z Agnieszką Stępień, doktor nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie rehabilitacji (fizjoterapii) rozmawia Radosław Dzikoń Radosław   Dzikoń:   Kto   to   jest   fizjoterapeuta i czym się zajmuje?   dr   Agnieszka   Stępień:   Fizjoterapeuta   to   osoba, która    ukończyła    szkołę    wyższą    na    poziomie studiów   licencjackich   lub   magisterskich   i   w   czasie kształcenia    zdobyła    specjalistyczne    kwalifikacje zawodowe.   Fizjoterapeuta   zajmuje   się   leczeniem określonych      dysfunkcji      w      ciele      człowieka oraz zaburzeń ruchowych. Co wyróżnia dobrego fizjoterapeutę?   Przede   wszystkim,   na   początku,   to   lata   ciężkiej nauki.    Począwszy    od    anatomii    poprzez    biologię,    biochemię,    metodykę    ruchu,    biomechanikę, analizę    ruchu    i    zajęcia    kliniczne.    Potem    kształcenie    podyplomowe.    I    pokora,    że    nie    wie    się wszystkiego.   Z   upływem   lat   zauważam,   że   niezmiernie   ważny   jest   również   aspekt   osobowościowy. Uprawianie   tego   zawodu   wymaga   dużej   wrażliwości,   empatii   i   umiejętności   słuchania   drugiego człowieka. Czy warto studiować fizjoterapię?   Zawsze   mówię   swoim   studentom,   że   jest   to   najpiękniejszy   zawód   na   świecie.   Jest   absolutnie niepowtarzalny,    bo    każdy    człowiek,    który    do    nas    przychodzi    jest    inny.    Z    każdym    trzeba porozmawiać,   dla   każdego   trzeba   znaleźć   inne   rozwiązanie.   Jest   to   bardzo   twórcza   profesja. Nie wiem, czy jest jeszcze taki inny zawód. Czy fizjoterapeuci to cierpliwi słuchacze?   Ogólnie   tak.   Chociaż   można   powiedzieć,   że   w   każdej   grupie   studenckiej   zdarzają   się   ludzie, którzy   przypadkowo   trafili   na   ten   kierunek.   Być   może   oni   nigdy   nie   będą   pracować   w   swoim zawodzie,   ale   dotyczy   to   prawdopodobnie   również   innych   kierunków   kształcenia.   Od   wielu   lat spotykam    studentów    zainteresowanych    zdobywaniem    wiedzy,    a    wśród    nich    są    również    tacy, którzy   od   początku   mają   pasję   w   oczach,   świadczącą   o   tym,   że   w   przyszłości   będą   bardzo   dobrymi fizjoterapeutami. Czy studenci fizjoterapii często rezygnują ze studiowania tego kierunku?   Zdarza   się   to   bardzo   rzadko.   W   dużej   mierze   zależy   to   od   tego,   na   jakich   trafią   nauczycieli. Dotychczas    pamiętam    dzień,    w    którym        jako    studentka    najstarszej    uczelni    kształcącej fizjoterapeutów   w   Polsce,   Akademii   Wychowania   Fizycznego   Józefa   Piłsudskiego   w   Warszawie, spotkałam   wielu   wspaniałych   wykładowców,   a   wśród   nich   Pana   Profesora   Andrzeja   Seyfrieda. Pan Profesor od początku mnie zafascynował, zaszczepił dążenie do zdobywania wiedzy. Jak pani ocenia system kształcenia polskich fizjoterapeutów?   Obecnie   coraz   trudniej   kształcić   fizjoterapeutów.   To,   co   niezmiernie   ważne   w   toku   studiowania, to   bezpośrednia   praktyka   kliniczna   z   pacjentami,   praca   w   małych   grupach,   bądź   indywidualna. Kolejne    zmiany    w    systemie    kształcenia    powodują,    że    grupy    studenckie    są    coraz    większe, co    ogranicza    możliwość    indywidualnego    kontaktu    z    chorymi    ludźmi.    Rolą    wykładowców, poza    merytorycznym    przekazem,        jest    nauczanie    miłości    i    zrozumienia    drugiego    człowieka, a to wymaga czasu i rozmowy z nim. Na jakie problemy narażony jest absolwent kierunku fizjoterapia?   Tych   problemów   jest   dużo,   przede   wszystkim   bezrobocie.   Po   zdobyciu   miejsca   pracy,   na   samym początku   drogi   zawodowej,      pojawia   się   problem   przełożenia   wiedzy   akademickiej   na   bezpośrednią pracę    z    pacjentem.    Rozmawiając    z    absolwentami,    często    spotykam    się    ze    stwierdzeniem, że   po   studiach   pierwsze   lata   pracy   zawodowej   wypełnia   intensywna   nauka.   Ale   ten   problem dotyka    przedstawicieli    różnych    profesji.    Kolejną    przeszkodą    jest    brak    kapitału    początkowego na   własną   praktykę   fizjoterapeutyczną.   Otwarcie   gabinetu   związane   jest   z   wydatkami   na   czynsz, obsługę w rejestracji, telefon i samokształcenie. Dlaczego fizjoterapeuta to dla wielu ludzi masażysta lub kręgarz?   Na   taki   stan   rzeczy   składa   się   kilka   czynników.   Po   pierwsze,   w   ostatnich   latach   zaszły   w   Polsce zmiany     w     systemie     edukacji     fizjoterapeutów,     zostało     wprowadzone     inne     nazewnictwo. Jednostopniowe   studia   magisterskie   zostały   zastąpione   dwustopniowym   kształceniem   na   poziomie studiów    licencjackich    i    magisterskich.    Zlikwidowano    szkoły    kształcące    techników    fizjoterapii. Przez    te    wszystkie    lata    absolwenci    studiów    mieli    nadawane    różne    tytuły.    Pojawiła    się dezinformacja   na   temat   tytułowania   fizjoterapeutów.   Jeszcze   kilka   lat   temu   absolwenci   studiów magisterskich   uzyskiwali   tytuł   magistra   rehabilitacji,   zaś   współcześnie   zastąpiono   go   tytułem magistra   fizjoterapii.   Obecnie,   wielu   pacjentów   nazywa   nas   potocznie   rehabilitantami,   co   z   uwagi na   poprawność   języka   polskiego   nie   jest   prawidłowe.   Najprostszym   rozwiązaniem   jest   używanie nazwy "fizjoterapeuci".   Pacjenci   postrzegają   nas   w   taki   sposób,   w   jaki   prowadzimy   terapię,   a   ta   często   prowadzona   jest na    podstawie    zleceń    lekarskich.    Jeżeli    są    to    skierowania    na    konkretne    zabiegi    typu    masaż, borowina    lub    inne,    to    nasi    pacjenci    kojarzą    rehabilitację    właśnie    tylko    z    tym    zakresem oddziaływań.    Społeczeństwo    polskie    kompletnie    nie    wie,    jakie    możliwości    daje    współczesna fizjoterapia.     Jak     wiele     można     osiągnąć     pracując     odpowiednimi     metodami,     technikami. Trzeba    dodać,    że    wiedza    z    zakresu    fizjoterapii    szybko    się    rozwija,    a    polscy    fizjoterapeuci prezentują bardzo wysoki poziom kompetencji zawodowych.
PIERWSZY GŁOS DZIENNIKARSTWA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO W POLSCE REKLAMA
Strona ma charakter informacyjny i popularyzujący wiedzę z zakresu fizjoterapii. Redakcja Portalu nie bierze odpowiedzialności za skutki praktycznego wykorzystania treści zawartych na stronie. Portal Fizjopedia.pl nie bierze odpowiedzialności za treść reklam, umieszczonych na stronach portalu oraz za treści publikowane przez Czytelników na forach dyskusyjnych.   Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały umieszczone na stronach portalu są własnością intelektualną Fizjopedia.pl.  Kopiowanie i wydruk bez podania źródła traktowane będą jako działania na szkodę portalu Fizjopedia.pl i ścigane wszelkimi, przewidzianymi prawem, środkami.     (c) Fizjopedia.pl, 2008-2017    FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEZALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
FIZJOPEDIA.PL NIEZALEŻNY SERWIS INFORMACYJNY POŚWIĘCONY FIZJOTERAPII
Rozmowy niekontrolowane
dalej dalej